سورۃ یونس آیت ۹ تا ۱۶

سورۃ یونس آیت ۹ تا ۱۶
Surah Yunus_v-09-16
30-05-1439
17-02-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 30-05-1439
کل دورانیہ : 00:31:49
line