بروز جمعہ المبارک جامع مسجد بیت المکرم ،گلشن اقبال، کراچی

بروز ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی

بروز منگل بعد نماز عصر جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی

درانِ سفر بیانات و دیگر بیانات