سورۃ یونس آیت ۷۳ تا ۸۳

سورۃ یونس آیت ۷۳ تا ۸۳
Surah Yunus_v-73-83
18-08-1439
18-08-1439
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 18-08-1439
کل دورانیہ : 00:36:52
line