سورۃ یونس آیت ۳۰ تا ۴۰

سورۃ یونس آیت ۳۰ تا ۴۰
Surah Yunus_v-30-40
28-06-1439
17-03-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 28-06-1439
کل دورانیہ : 00:34:12
line