سورۃ یونس آیت ۲۴ تا ۲۹

سورۃ یونس آیت ۲۴ تا ۲۹
Surah Yunus_v-24-29
21-06-1439
10-03-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 21-06-1439
کل دورانیہ : 00:31:37
line