سورۃ یونس آیت ۲۱ تا ۲۴

سورۃ یونس آیت ۲۱ تا ۲۴
Surah Yunus_v-21-24
14-06-1439
03-03-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 14-06-1439
کل دورانیہ : 00:29:15
line