سورۃ یونس آیت ۱۷ تا ۲۰

سورۃ یونس آیت ۱۷ تا ۲۰
Surah Yunus_v-17-20
07-06-1439
24-02-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 07-06-1439
کل دورانیہ : 00:31:54
line