سورۃ یوسف آیت ۲۵ تا ۳۰

سورۃ یوسف آیت ۲۵ تا ۳۰
Surah Yusuf_v-25-30
26-05-1440
02-02-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 26-05-1440
کل دورانیہ : 00:21:12
line