سورۃ ھود آیت ۶۹ تا ۸۳

سورۃ ھود آیت ۶۹ تا ۸۳
Surah Hud_v-69-83
17-02-1440
27-10-2018
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 17-02-1440
کل دورانیہ : 00:36:21
line