سورۃ مریم آیت ۵۶ تا ۶۳

سورۃ مریم آیت ۵۶ تا ۶۳
Surah Maryam_v-56-63
21-07-1442
06-03-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 21-07-1442
کل دورانیہ : 00:26:49
line