سورۃ مریم آیت ۵۰ تا ۵۵

سورۃ مریم آیت ۵۰ تا ۵۵
Surah Maryam_v-50-55
14-07-1442
27-02-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 14-07-1442
کل دورانیہ : 00:26:16
line