سورۃ مریم آیت ۱ تا ۶

سورۃ مریم آیت ۱ تا ۶
Surah Maryam_v-01-06
16-06-1442
30-01-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 16-06-1442
کل دورانیہ : 00:21:50
line