سورۃ النحل آیت ۳۵ تا ۴۰

سورۃ النحل آیت ۳۵ تا ۴۰
Surah Al-nahl_v-35-40
29-05-1441
25-01-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 29-05-1441
کل دورانیہ : 00:32:49
line