سورۃ التوبہ آیت ۸۱ تا ۸۵

سورۃ التوبہ آیت ۸۱ تا ۸۵
Surah Taubah_v-81-85
14-02-1439
04-11-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 14-02-1439
کل دورانیہ : 00:24:02
line