سورۃ التوبہ آیت ۶۱ تا ۶۹

سورۃ التوبہ آیت ۶۱ تا ۶۹
Surah Taubah_v-61-69
16-01-1439
07-10-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 16-01-1439
کل دورانیہ : 00:18:38
line