سورۃ التوبہ آیت ۲۵ تا ۲۹

سورۃ التوبہ آیت ۲۵ تا ۲۹
Surah Taubah_v-25-29
26-11-1438
19-08-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 26-11-1438
کل دورانیہ : 00:31:16
line