سورۃ البقرۃ آیت ۷۲ تا آیت۷۹

سورۃ البقرۃ آیت ۷۲ تا آیت۷۹
Surah Baqarah_v-72-79
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:31:37
line