سورۃ البقرۃ آیت ۶ تاآیت ۸

سورۃ البقرۃ آیت ۶ تاآیت ۸
Surah Baqarah_v-06-08
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:29:10
line