سورۃ البقرۃ آیت ۶۷ تا آیت۷۳

سورۃ البقرۃ آیت ۶۷ تا آیت۷۳
Surah Baqarah_v-67-73
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:31:58
line