سورۃ البقرۃ آیت ۶۲ تا آیت۶۶

سورۃ البقرۃ آیت ۶۲ تا آیت۶۶
Surah Baqarah_v-62-66
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:34:31
line