سورۃ البقرۃ آیت ۳۸ تاآیت ۴۳

سورۃ البقرۃ آیت ۳۸ تاآیت ۴۳
Surah Baqarah_v-38-43
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:29:47
line