سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۴ تاآیت ۲۸۶

سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۴ تاآیت ۲۸۶
Surah Baqarah_v-284-286
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:25:29
line