سورۃ البقرۃ آیت ۲۷۷ تاآیت ۲۸۱

سورۃ البقرۃ آیت ۲۷۷ تاآیت ۲۸۱
Surah Baqarah_v-277-281
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:21:51
line