سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۴ تاآیت ۲۵۷

سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۴ تاآیت ۲۵۷
Surah Baqarah_v-254-257
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:16:32
line