سورۃ البقرۃ آیت ۲۴۶ تاآیت ۲۵۲

سورۃ البقرۃ آیت ۲۴۶ تاآیت ۲۵۲
Surah Baqarah_v-246-252
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:17:03
line