سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹ تاآیت ۲۴۲

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹ تاآیت ۲۴۲
Surah Baqarah_v-239-242
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:14:12
line