سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۴ تاآیت ۲۲۵

سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۴ تاآیت ۲۲۵
Surah Baqarah_v-224-225
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:09:56
line