سورۃ البقرۃ آیت ۲۱۶ تاآیت ۲۱۹

سورۃ البقرۃ آیت ۲۱۶ تاآیت ۲۱۹
Surah Baqarah_v-216-219
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:09:50
line