سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۰ تاآیت ۱۸۵

سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۰ تاآیت ۱۸۵
Surah Baqarah_v-180-185
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:22:07
line