سورۃ الا انفال آیت ۱ تا ۱۰

سورۃ الا انفال آیت ۱ تا ۱۰
Surah Anfal_v-01-10
25-06-1438
25-03-2017
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 25-06-1438
کل دورانیہ : 00:36:38
line