سورۃ الاسراء آیت ۶۱ تا ۶۵

سورۃ الاسراء آیت ۶۱ تا ۶۵
Surah Isra_v-61-65
01-02-1442
19-09-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 01-02-1442
کل دورانیہ : 00:15:16
line