سورۃ الااعراف آیت ۲۰۰ تا ۲۰۶

سورۃ الااعراف آیت ۲۰۰ تا ۲۰۶
Surah Al-Aaraf_v-200-206
05-08-2015 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:43:16
شمسی تاریخ : 05-08-2015
line