سورۃ ابراھیم آیت ۳۵ تا ۴۱

سورۃ ابراھیم آیت ۳۵ تا ۴۱
Surah Ibrahim_v-35-41
04-03-1441
02-11-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
اسلامی تاریخ : 04-03-1441
کل دورانیہ : 00:38:57
line