سورۃ آل عمران آیت ۹۲ تا آیت ۹۷

سورۃ آل عمران آیت ۹۲ تا آیت ۹۷
Surah Imran_v-92-97
30-07-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:30:38
شمسی تاریخ : 30-07-2011
line