سورۃ آل عمران آیت ۴۲ تا آیت ۵۵

سورۃ آل عمران آیت ۴۲ تا آیت ۵۵
Surah Imran_v-42-55
09-07-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:28:26
شمسی تاریخ : 09-07-2011
line