سورۃ آل عمران آیت ۳۱ تا آیت ۴۱

سورۃ آل عمران آیت ۳۱ تا آیت ۴۱
Surah Imran_v-31-41
02-07-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:24:20
شمسی تاریخ : 02-07-2011
line