سورۃ آل عمران آیت ۱ تا آیت ۵

سورۃ آل عمران آیت ۱ تا آیت ۵
Surah imran_v-01-05
11-06-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:13:20
شمسی تاریخ : 11-06-2011
line