سورۃ آل عمران آیت ۱۶۴ تا آیت ۱۷۲

سورۃ آل عمران آیت ۱۶۴ تا آیت ۱۷۲
Surah Imran_v-164-172
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:19:38
line