سورۃ آل عمران آیت ۱۴ تا آیت ۱۷

سورۃ آل عمران آیت ۱۴ تا آیت ۱۷
Surah Imran_v-14-17
04-06-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:20:39
شمسی تاریخ : 04-06-2011
line