سورۃالاانعام آیت ۱۵۵ تا ۱۵۷

سورۃالاانعام آیت ۱۵۵ تا ۱۵۷
Surah Al-Anam_v-155-157
04-02-2017 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

بمقام : جامع مسجد جامعہ دارالعلوم کراچی
بروز : ہفتہ
کل دورانیہ : 00:30:32
شمسی تاریخ : 04-02-2017
line