سورة قصص

سورة قصص

سورۃ قصص آیت ۸۳ تا۸۸
Surah Qasas_V-83-88
23-06-1445
09-12-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ قصص آیت ۷۶ تا۸۲
Surah Qasas_V-76-82
02-06-1445
16-12-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ قصص آیت ۵۷ تا۷۵
Surah Qasas_V-58-75
24-05-1445
09-12-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ قصص آیت ۴۷ تا۵۷
Surah Qasas_V-47-57
16-05-1445
02-12-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ قصص آیت ۳۶ تا۴۶
Surah Qasas_V-36-46
11-05-1445
25-11-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ قصص آیت ۲۷ تا۳۵
Surah Qasas_V-27-35
03-05-1445
17-11-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ قصص آیت ۲۲ تا ۲۶
Surah Qasas_V-22-26
26-03-1445
11-11-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ قصص آیت ۱۴ تا ۲۱
Surah Qasas_V-14-21
19-03-1445
04-11-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ قصص آیت ۱ تا ۱۳
Surah Qasas_V-01-13
12-03-1445
28-10-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی