درس قرآن کریم سورۃالا انعام

درس قرآن کریم سورۃالا انعام

سورۃالا انعام آیت ۱ تا ۳
Surah Al-Anam_v-01-03
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۴ تا ۲۰
Surah Al-Anam_v-04-20
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۲۱ تا ۳۰
Surah Al-Anam_v-21-30
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۳۱ تا ۳۴
Surah Al-Anam_v-31-34
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۳۴ تا ۳۵
Surah Al-Anam_v-34-35
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالاانعام آیت ۳۶ تا ۴۵
Surah Al-Anam_v-36-45
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۴۶ تا ۵۰
Surah Al-Anam_v-46-50
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۵۱ تا ۵۵
Surah Al-Anam_v-51-55
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۵۶ تا ۶۰
Surah Al-Anam_v-56-60
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۶۱ تا ۷۰
Surah Al-Anam_v-61-70
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۷۱ تا ۷۴
Surah Al-Anam_v-71-74
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۷۵ تا ۸۲
Surah Al-Anam_v-75-82
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۸۳ تا ۹۰
Surah Al-Anam_v-83-90
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالاانعام آیت ۹۱ تا ۹۴
Surah Al-Anam_v-91-94
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۹۵ تا ۱۰۰
Surah Al-Anam_v-95-100
05-11-2016 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۱۰۱ تا ۱۰۷
Surah Al-Anam_v-101-107
12-11-2106 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالاانعام آیت ۱۰۸ تا ۱۱۸
Surah Al-Anam_v-108-118
26-11-2016 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالاانعام آیت ۱۱۸ تا ۱۲۰

جامعه دارالعلوم کراچی
Surah Al-Anam_v-118-120

03-11-2016 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالاانعام آیت ۱۲۱ تا ۱۲۷
Surah Al-Anam_v-121-127
10-12-2016 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۱۲۸ تا ۱۴۰
Surah Al-Anam_v-128-140
31-12-2016 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۱۴۱ تا ۱۴۴
Surah Al-Anam_v-141-144
07-12-2016 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۱۴۵ تا ۱۵۱
Surah Al-Anam_v-145-151
21-01-2017 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالا انعام آیت ۱۵۲ تا ۱۵۵
Surah Al-Anam_v-152-155
28-01-2017 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالاانعام آیت ۱۵۵ تا ۱۵۷
Surah Al-Anam_v-155-157
04-02-2017 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالاانعام آیت ۱۵۵ تا ۱۶۵
Surah Al-Anam_v-155-165
11-02-2017 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی