درس قرآن سورۃ طہ

درس قرآن سورۃ طہ

سورۃ طہ آیت ۱ تا ۶
Surah Taha_v-01-06
12-08-1442
27-03-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ طہ آیت ۰۹ تا ۱۶
Surah Taha_v-09-16
26-08-1442
10-04-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ طہ آیت ۱۰ تا ۱۶
Surah Taha_v-10-16
17-10-1442
29-05-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ طہ آیت ۱۷ تا ۳۶
Surah Taha_v-17-36
24-10-1442
05-06-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ طہ آیت ۳۷ تا ۵۴
Surah Taha_v-37-54
01-11-1442
12-06-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ طہ آیت ۵۵ تا ۷۶
Surah Taha_v-55-76
08-11-1442
20-06-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ طہ آیت ۷۷ تا ۸۹
Surah Taha_v-77-89
15-11-1442
26-06-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ طہ آیت ۹۰ تا ۱۰۴
Surah Taha_v-90-104
22-11-1442
03-07-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ طہ آیت ۱۰۵ تا ۱۲۸
Surah Taha_v-105-128
29-11-1442
10-07-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ طہ آیت ۱۲۹ تا ۱۳۵
Surah Taha_v-129-135
06-12-1442
17-07-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی