درس قرآن سورہ ال عمران

درس قرآن سورہ ال عمران

سورہ آل عمران آیت ۱ تا ۵
S_Imran_v-01-05
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۶ تا ۱۳
S_Imran_v-06-13
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۴ تا ۱۷
S_Imran_v-14-17
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۸ تا ۳۰
S_Imran_v-18-30
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۳۱ تا ۴۱
S_Imran_v-31-41
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۴۲ تا ۵۵
S_Imran_v-42-55
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۵۶ تا ۷۶
S_Imran_v-56-76
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۷۷ تا ۹۱
S_Imran_v-77-91
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۹۲ تا ۹۷
S_Imran_v-92-97
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۹۸ تا ۱۰۱
S_Imran_v-98-101
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۰۲ تا ۱۰۲
S_Imran_v-102-103
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۰۴ تا ۱۰۹
S_Imran_v-104-109
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۱۰ تا ۱۱۶
S_Imran_v-110-116
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۱۷ تا ۱۱۸
S_Imran_v-117-118
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۱۹ تا ۱۲۳
S_Imran_v-119-123
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۲۴ تا ۱۲۹
S_Imran_v-124-129
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۳۰ تا ۱۳۲
S_Imran_v-130-132
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۳۳ تا ۱۳۸
S_Imran_v-133-138
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۳۹ تا ۱۵۱
S_Imran_v-139-151
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۵۲ تا ۱۵۸
S_Imran_v-152-158
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۵۹
S_Imran_v-159
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۶۰ تا ۱۶۳
S_Imran_v-160-163
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۶۴ تا ۱۷۲
S_Imran_v-164-172
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۷۳ تا ۱۷۵
S_Imran_v-173-175
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۷۶ تا ۱۸۰
S_Imran_v-176-180
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۸۱ تا ۱۸۶
S_Imran_v-181-186
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۸۷ تا ۱۸۹
S_Imran_v-187-189
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ آل عمران آیت ۱۹۰ تا ۲۰۰
S_Imran_v-190-200
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */