درس قرآن سورۃ ال عمران

درس قرآن سورۃ ال عمران

سورۃ آل عمران آیت ۱ تا آیت ۵
Surah imran_v-01-05
11-06-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۶ تا آیت ۱۳
Surah Imran_v-06-13
17-06-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۴ تا آیت ۱۷
Surah Imran_v-14-17
04-06-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۸ تا آیت ۳۰
Surah Imran_v-18-30
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۳۱ تا آیت ۴۱
Surah Imran_v-31-41
02-07-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۴۲ تا آیت ۵۵
Surah Imran_v-42-55
09-07-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۵۶ تا آیت ۷۶
Surah Imran_v-56-76
16-07-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۷۷ تا آیت ۹۱
Surah Imran_v-77-91
23-07-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۹۲ تا آیت ۹۷
Surah Imran_v-92-97
30-07-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۹۸ تا آیت ۱۰۱
Surah Imran_v-98-101
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۰۲ تا آیت ۱۰3
Surah Imran_v-102-103
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۰۴ تا آیت ۱۰۹
Surah Imran_v-104-109
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۱۰ تا آیت ۱۱۶
Surah Imran_v-110-116
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۱۷ تا آیت ۱۱۸
Surah Imran_v-117-118
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۱۹ تا آیت ۱۲۳
Surah Imran_v-119-123
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۲۴ تا آیت ۱۲۹
Surah Imran_v-124-129
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۳۰ تا آیت ۱۳۲
Surah Imran_v-130-132
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۳۳ تا آیت ۱۳۸
Surah Imran_v-133-138
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۳۹ تا آیت ۱۵۱
Surah Imran_v-139-151
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۵۲ تا آیت ۱۵۸
Surah Imran_v-152-158
26-11-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۵۹
Surah Imran_v-159
03-12-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۶۰ تا آیت ۱۶۳
Surah Imran_v-160-163
10-12-2011 بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۶۴ تا آیت ۱۷۲
Surah Imran_v-164-172
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۷۳ تا آیت ۱۷۵
Surah Imran_v-173-175
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۷۶ تا آیت ۱۸۰
Surah Imran_v-176-180
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۸۱ تا آیت ۱۸۶
Surah Imran_v-181-186
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۸۷ تا آیت ۱۸۹
Surah Imran_v-187-189
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ آل عمران آیت ۱۹۰ تا آیت ۲۰۰
Surah Imran_v-190-200
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی