درس قرآن سورۃ البقرۃ

درس قرآن سورۃ البقرۃ

سورۃ البقرۃ آیت ۱ تاآیت ۲
Surah Baqarah_v-01-02
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۳
Surah Baqarah_v-03
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۴ تا آیت۵
Surah Baqarah_v-04-05
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۶ تاآیت ۸
Surah Baqarah_v-06-08
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۸ تا آیت۱۵
Surah Baqarah_v-08-15
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۶ تا آیت۲۲
Surah Baqarah_v-16-22
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳ تاآیت ۲۵
Surah Baqarah_v-23-25
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۶ تا آیت۲۸
Surah Baqarah_v-26-28
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۹ تا آیت۳۰
Surah Baqarah_v-29-30
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۳۱ تاآیت ۳۳
Surah Baqarah_v-31-33
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۳۴
Surah Baqarah_v-34
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۳۵ تا آیت۳۷
Surah Baqarah_v-35-37
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۳۸ تاآیت ۴۳
Surah Baqarah_v-38-43
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۴۴ تا آیت۴۶
Surah Baqarah_v-44-46
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۴۷ تا آیت۵۰
Surah Baqarah_v-47-50
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۵۱ تاآیت ۵۹
Surah Baqarah_v-51-59
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۶۰ تا آیت۶۱
Surah Baqarah_v-60-61
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۶۲ تا آیت۶۶
Surah Baqarah_v-62-66
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۶۷ تا آیت۷۳
Surah Baqarah_v-67-73
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۷۲ تا آیت۷۹
Surah Baqarah_v-72-79
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۸۰ تا آیت۸۸
Surah Baqarah_v-80-88
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۸۹ تا آیت۹۶
Surah Baqarah_v-89-96
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۹۷ تا آیت۱۰۲
Surah Baqarah_v-97-102
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۲ تاآیت ۱۰۳
Surah Baqarah_v-102-103
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۴ تاآیت ۱۱۲
Surah Baqarah_v-104-112
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۱۳ تاآیت ۱۲۱
Surah Baqarah_v-113-121
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سسورۃ البقرۃ آیت ۱۲۲ تاآیت ۱۲۵
Surah Baqarah_v-122-125
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۶ تاآیت ۱۴۱
Surah Baqarah_v-126-141
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۴۲ تاآیت ۱۵۲
Surah Baqarah_v-142-152
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۳ تاآیت ۱۵۷
Surah Baqarah_v-153-157
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۸ تاآیت ۱۶۳
Surah Baqarah_v-158-163
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۶۴ تاآیت ۱۶۷
Surah Baqarah_v-164-167
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۶۸ تاآیت ۱۷۳
Surah Baqarah_v-168-173
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۴ تاآیت ۱۷۹
Surah Baqarah_v-174-179
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۰ تاآیت ۱۸۵
Surah Baqarah_v-180-185
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۶
Surah Baqarah_v-186
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۷ تاآیت ۱۹۵
Surah Baqarah_v-187-195
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۶
Surah Baqarah_v-196
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۷ تاآیت ۲۰۳
Surah Baqarah_v-197-203
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۰۴ تاآیت ۲۱۳
Surah Baqarah_v-204-213
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۱۳ تاآیت ۲۱۴
Surah Baqarah_v-213-214
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۱۵
Surah Baqarah_v-215
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۱۶ تاآیت ۲۱۹
Surah Baqarah_v-216-219
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۰ تاآیت ۲۲۳
Surah Baqarah_v-220-223
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۴ تاآیت ۲۲۵
Surah Baqarah_v-224-225
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۶تاآیت ۲۲۸
Surah Baqarah_v-226-228
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۹
Surah Baqarah_v-229
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۰ تاآیت ۲۳۱
Surah Baqarah_v-230-231
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۲
Surah Baqarah_v-232
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۳
Surah Baqarah_v-233
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۴ تاآیت ۲۳۸
Surah Baqarah_v-234-238
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹ تاآیت ۲۴۲
Surah Baqarah_v-239-242
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۴۳ تاآیت ۲۴۵
Surah Baqarah_v-243-245
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۴۶ تاآیت ۲۵۲
Surah Baqarah_v-246-252
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۳
Surah Baqarah_v-253
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۴ تاآیت ۲۵۷
Surah Baqarah_v-254-257
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۵۸ تاآیت ۲۶۰
Surah Baqarah_v-258-260
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۶۱ تاآیت ۲۶۹
Surah Baqarah_v-261-269
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۷۰ تاآیت ۲۷۳
Surah Baqarah_v-270-273
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۷۴ تاآیت ۲۷۶
Surah Baqarah_v-274-276
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۷۷ تاآیت ۲۸۱
Surah Baqarah_v-277-281
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ تاآیت ۲۸۳
Surah Baqarah_v-282-283
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۴ تاآیت ۲۸۶
Surah Baqarah_v-284-286
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی