درس قرآن سورہ البقرہ

درس قرآن سورہ البقرہ

سورہ بقرہ آیت ۱ تا ۲
S_Baqarah_v-01-02
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۳
S_Baqarah_v-03
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۴ تا ۵
S_Baqarah_v-04-05
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۶ تا ۸
S_Baqarah_v-06-08
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۸ تا ۱۵
S_Baqarah_v-08-15
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۶ تا ۲۲
S_Baqarah_v-16-22
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۳ تا ۲۵
S_Baqarah_v-23-25
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۶ تا ۲۸
S_Baqarah_v-26-28
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۹ تا ۳۰
S_Baqarah_v-29-30
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۳۱ تا ۳۳
S_Baqarah_v-31-33
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۳۴
S_Baqarah_v-34
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۳۵ تا ۳۷
S_Baqarah_v-35-37
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۳۸ تا ۴۳
S_Baqarah_v-38-43
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۴۴ تا ۴۶
S_Baqarah_v-44-46
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۴۷ تا ۵۰
S_Baqarah_v-47-50
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۵۱ تا ۵۹
S_Baqarah_v-51-59
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۶۰ تا ۶۱
S_Baqarah_v-60-61
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۶۲ تا ۶۶
S_Baqarah_v-62-66
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۶۷ تا ۷۳
S_Baqarah_v-67-73
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۷۲ تا ۷۹
S_Baqarah_v-72-79
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۸۰ تا ۸۸
S_Baqarah_v-80-88
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۸۹ تا ۹۶
S_Baqarah_v-89-96
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۹۷ تا ۱۰۲
S_Baqarah_v-97-102
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۰۲ تا ۱۰۳
S_Baqarah_v-102-103
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۰۴ تا ۱۱۲
S_Baqarah_v-104-112
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۱۳ تا ۱۲۱
S_Baqarah_v-113-121
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۲۲ تا ۱۲۵
S_Baqarah_v-122-125
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۲۶ تا ۱۴۱
S_Baqarah_v-126-141
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۴۲ تا ۱۵۲
S_Baqarah_v-142-152
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۵۳ تا ۱۵۷
S_Baqarah_v-153-157
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۵۸ تا ۱۶۳
S_Baqarah_v-158-163
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۶۴ تا ۱۶۷
S_Baqarah_v-164-167
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۶۸ تا ۱۷۳
S_Baqarah_v-168-173
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۷۴ تا ۱۷۹
S_Baqarah_v-174-179
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۸۰ تا ۱۸۵
S_Baqarah_v-180-185
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۸۶
S_Baqarah_v-186
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۸۷ تا ۱۹۵
S_Baqarah_v-187-195
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۹۶
S_Baqarah_v-196
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۹۷ تا ۲۰۳
S_Baqarah_v-197-203
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۰۴ تا ۲۱۳
S_Baqarah_v-204-213
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۱۳ تا ۲۱۴
S_ Baqarah_v-213-214
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۱۵
S_Baqarah_v-215
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۱۶ تا ۲۱۹
S_Baqarah_v-216-219
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۲۰ تا ۲۲۳
S_Baqarah_v-220-223
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۲۴ تا ۲۲۵
S_Baqarah_v-224-225
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۲۶تا ۲۲۸
S_Baqarah_v-226-228
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۲۹
S_Baqarah_v-229
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۳۰ تا ۲۳۱
S_Baqarah_v-230-231
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۳۲
S_Baqarah_v-232
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۳۳
S_ Baqarah_v-233
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۳۴ تا۲۳۸
S_Baqarah_v-234-238
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۳۹ تا ۲۴۲
S_Baqarah_v-239-242
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۴۳ تا ۲۴۵
S_Baqarah_v-243-245
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۴۶ تا ۲۵۲
S_Baqarah_v-246-252
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۵۳
S_Baqarah_v-253
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۵۴ تا ۲۵۷
S_Baqarah_v-254-257
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۵۸ تا ۲۶۰
S_Baqarah_v-258-260
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۶۱ تا ۲۶۹
S_Baqarah_v-261-269
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی
سورہ بقرہ آیت ۲۷۰ تا ۲۷۳
S_Baqarah_v-270-273
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۱۲۷۴ تا ۲۷۶
S_Baqarah_v-274-276
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۷۷ تا ۲۸۱
S_Baqarah_v-277-281
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۸۲ تا ۲۸۳
S_Baqarah_v-282-283
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورہ بقرہ آیت ۲۸۴ تا ۲۸۶
S_Baqarah_v-284-286
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */