درس قرآن سورۃ الانبیاء

درس قرآن سورۃ الانبیاء

سورۃ الانبیاء آیت ۱ تا ۱۰
Surah Anbya_v-01-10
20-12-1442
31-07-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الانبیاء آیت ۱۱ تا ۲۹
Surah Anbya_v-11-29
27-12-1442
07-08-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الانبیاء آیت ۳۰ تا ۴۱
Surah Anbya_v-30-41
12-01-1443
21-08-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الانبیاء آیت ۴۲ تا ۴۷
Surah Anbya_v-42-47
19-01-1443
28-08-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الانبیاء آیت ۴۸ تا ۷۲
Surah Anbya_v-48-72
26-01-1443
04-09-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الانبیاء آیت ۷۳
Surah Anbya_v-73
03-02-1443
11-09-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الانبیاء آیت ۷۴ تا ۸۰
Surah Anbya_v-74-80
10-02-1443
18-09-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الانبیاء آیت ۸۱ تا ۸۸
Surah Anbya_v-81-88
17-02-1443
25-09-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الانبیاء آیت ۸۹ تا ۱۰۳
Surah Anbya_v-89-103
24-02-1443
02-10-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۴ تا ۱۱۲
Surah Anbya_v-104-112
02-03-1443
09-10-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی