درس قرآن سورۃ النحل

درس قرآن سورۃ النحل

سورۃ النحل آیت ۱ تا ۹
Surah Al-nahl_v-01-09

01-05-1441
28-12-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۱۰ تا ۲۰
Surah Al-nahl_v-10-20
08-05-1441
04-01-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۲۱ تا ۲۵
Surah Al-nahl_v-21-25
15-05-1441
11-01-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۲۶ تا ۳۴
Surah Al-nahl_v-26-34
22-05-1441
18-01-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۳۵ تا ۴۰
Surah Al-nahl_v-35-40
29-05-1441
25-01-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۵۱ تا ۵۶
Surah Al-nahl_v-51-56
13-06-1441
08-02-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۵۷ تا ۶۷
Surah Al-nahl_v-57-65
20-06-1441
15-02-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۶۶ تا ۷۳
Surah Al-nahl_v-66-73
27-06-1441
22-02-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۷۴ تا ۸۳
Surah Al-nahl_v-74-83
04-07-1441
29-02-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۸۴ تا ۸۹
Surah Al-nahl_v-84-89
11-07-1441
07-03-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۹۰ تا ۹۱
Surah Al-nahl_v-90-91
18-07-1441
14-03-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۹۰ تا ۱۰۰
Surah Al-nahl_v-90-100
04-11-1441
27-06-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۱۰۱ تا ۱۱۹
Surah Al-nahl_v-101-119
12-11-1441
04-07-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۱۲۰ تا ۱۲۴
Surah Al-nahl_v-120-124
19-11-1441
11-07-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ النحل آیت ۱۲۵ تا ۱۲۸
Surah Al-nahl_v-125-128
26-11-144
18-07-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی