درس قرآن سورۃ نمل

درس قرآن سورۃ نمل

سورۃ نمل آیت ۸۳ تا ۹۳
Surah_Naml_v-83-93
05-03-1445
21-10-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نمل آیت ۷۴ تا ۸۲
Surah_Naml_v-74-82
27-03-1445
14-10-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نمل آیت ۶۰ تا ۶۲
Surah_Naml_v-63-73
20-03-1445
07-10-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نمل آیت ۶۰ تا ۶۲
Surah_Naml_v-60-62
06-03-1445
23-09-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نمل آیت ۴۵ تا ۵۹
Surah_Naml_v-45-59
06-03-1445
23-09-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نمل آیت ۲۰ تا ۴۴
Surah_Naml_v-20-44
29-02-1445
09-09-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نمل آیت ۲۰ تا ۴۴
Surah_Naml_v-20-44
22-02-1445
16-09-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نمل آیت ۱۵ تا ۱۹
Surah_Naml_v-15-19
15-02-1445
02-09-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نمل آیت ۰۱ تا ۱۴
Surah_Naml_v-01-14
08-02-1445
26-08-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی