درس قرآن سورۃ نمل

درس قرآن سورۃ نمل

سورۃ نمل آیت ۲۰ تا ۴۴
Surah_Naml_v-20-44
22-02-1445
09-09-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نمل آیت ۱۵ تا ۱۹
Surah_Naml_v-15-19
15-02-1445
02-09-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ نمل آیت ۰۱ تا ۱۴
Surah_Naml_v-01-14
08-02-1445
26-08-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی