درس قرآن سورۃ السجدہ

درس قرآن سورۃ السجدہ

سورۃ السجدہ آیت ۱۲ تا ۲۰
Surah Sajda_V-12-20
06-01-1446
13-07-2024
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ السجدہ آیت ۰۱ تا ۱۱
Surah Sajda_V-01-11
29-12-1445
06-07-2024
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی