درس قرآن سورۃالعنکبوت

درس قرآن سورۃالعنکبوت

سورۃالعنکبوت آیت ۵۲ تا ۶۹
Surah_Al Ankabod_v_52-69
06-08-1445
17-02-2024
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالعنکبوت آیت ۴۵ تا ۵۱
Surah_Al Ankabod_v_45-51
29-07-1445
10-02-2024
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالعنکبوت آیت ۴۵
Surah_Al Ankabod_v_45
22-07-1445
03-02-2024
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالعنکبوت آیت ۳۱ تا ۴۴
Surah_Al Ankabod_v-31-44
15-07-1445
27-01-2024
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالعنکبوت آیت ۲۳ تا ۳۰
Surah_Al Ankabod_v-23-30
08-07-1445
20-01-2024
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالعنکبوت آیت ۱۰ تا ۲۲
Surah_Al Ankabod_v-10-22
01-07-1445
13-01-2024
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالعنکبوت آیت ۰۸ تا ۰۹
Surah_Al Ankabod_v-08-09
23-06-1445
06-01-2024
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃالعنکبوت آیت ۰۱ تا ۰۷
Surah_Al Ankabod_v-01-07
16-06-1445
31-12-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی